Hallo-slatta-halla
Upost-hallo-kvall
Hallo-drone1
Hallo-klippor-fyr
Kapell-fyr-ljung1
previous arrow
next arrow

Välkommen till Hållö!

Hållö är belägen i yttersta kustbandet i riktning SSV från Smögen och är störst i den arkipelag av öar, ej ägda av Kronan, som dåvarande Smögens kommun köpte från Kungl. och Hvitfeldtska Stipendieinrättningen år 1970.

Öns granitberggrund innehåller smärre inslag av gnejs. Inlandsisens verksamhet skapat många glacialskulpturer som skärtråg, ovaltråg, rännor och jättegrytor. Just Hållö med omgivande skärgård är mycket intressant ur geologisk synpunkt. På öns nordvästra del finns den välkända ”Slätte hälla” som är magnifikt att skåda.

Att ön varit intressant för människan genom tiderna kan fornlämningar i form av hällristningar (solhjul) och gravrösen vittna om.

Det lär finnas omkring 360 olika växtarter på ön. Jordmånen är kalkrik genom ymnig förekomst av skalkalk och många blommor och örter gillar detta.

Arkipelagen hyser många häckande fågelarter tillhörig kategorin vadare och sjöfåglar. På Hållös sydsida finns en byggnad som kan rymma ett antal ornitologer som vill studera fågellivet runt ön.

Hållö med omgivande skärgård är av stort värde för friluftslivet genom utmärkta naturhamnar och goda möjligheter till bad och fiske från klipporna. Dagligen under sommarperioden vistas härute flera hundra människor som njuter av en underbar och överväldigande natur.

Hållö har genom århundraden också tagits i anspråk för att trygga sjöfarten längs kusten. År 1842 kom Hållö fyr att uppföras efter det att en båk sedan sent 1600-tal funnits på grannön Sälö. Hållö fyr byggdes av sten utkilad på ön och det är en stabil koloss som inga stormar biter på. En förhöjning i form av en 5 m. hög järnkon tillkom år 1868 och formade därmed om fyrens utseende. År 1948 blev fyren elektrifierad. Den första elektriska mistapparaten i landet installerades på Hållö år 1928. Det var en s.k. nautofon som bölade kraftigt och därmed gav varning åt sjöfarten att hålla från land.

En av de första meterologiska stationerna i vårt land byggdes upp på Hållö år 1850. Här mättes vattenstånd i havet, vindriktning och temperaturen 4 gånger om dygnet.

Skötseln av en fyrplats och den ständiga bevakningen av vad som föregick på havet krävde personal och för deras skull uppfördes bostäder på Hållö.

Idag sköts fyren med automatik av Sjöfartsverket. Fyrtornet förklarades redan år 1935 som byggnadsminne och övrig bebyggelse nyttjas numera som sommarbostäder för verkets personal.

På sydsidan av ön uppfördes åren 1922-1923 en byggnad av Kungl. Telegrafstyrelsen med avsikt att tjäna såväl som station och bostad för telegrafistpersonal. Byggnaden hade delvis fått förfalla till slutet av 1990-talet. Genom samverkan mellan Sotenäs kommun och Idéella föreningen Utpost Hållö kunde byggnaden förvärvas från staten. Den har genomgått en stor reparation och tillbyggnad och utgör idag Vandrarhem Utpost Hållö. Under sommaren serveras här kaffe, våfflor, smörgåsar, läsk och glass till de turister och kommuninvånare som gästar ön.

Även under krigsåren har Hållö spelat en viktig roll. Mitt under brinnande krig i oktober månad 1943 störtar ett svenskt kurirplan med namnet Gripen på västra delen av ön. Tyskarna hade via spioner fått vetskap om kurirflygningar till brittiska öarna och attackerade Gripen när planet var på väg till Sverige. Planet blev svårt skadat men flygkapten Schollin, som väl kände Hållö efter ett flertal sommarsemestrar på Smögen, försökte ta sig Hållö för att nödlanda på vattnet i området. Tyvärr lyckades inte detta utan Gripen med femton personer ombord störtade direkt in i berget på nordvästra sidan av ön. Två klarade sig som genom ett mirakel.

Evert Taube och hans syskon var flitiga gäster på Hållö där de var inkvarterade hos sin morbror, fyrmästaren Edvin Jakobsson och hans familj. Härute fick Evert inspiration till många av sin visor och ballader, bland andra ”Balladen om briggen Blue Bird av Hull”. I sina böcker har han skildrat denna del av Bohuslän ur många olika perspektiv.

Hållö och omgivande skärgård är sedan år 1975 naturreservat. Det är förbjudet att här göra upp eldar utom i de speciella grillar som är utsatta vid vissa platser. Det är ej tillåtet att campa och att ta med sig växter hem. Västkuststiftelsen ansvarar för sophämtning och tillsyn av reservatet. Sotenäs kommun sköter utsättning av badtrappor och annan utrustning till fromma för badlivet som är påtagligt i detta friska, salta hav som omger denna skärgård.